Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Studie Ziendeweg

In opdracht van Provincie Zuid-Holland en Gemeente Alphen aan den Rijn doet ingenieursbureau Iv-Infra onderzoek naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de Ziendeweg te verbeteren.

Wij betrekken de bewoners en gebruikers van het gebied  graag bij dit onderzoek. De vorm waarin dit plaatsvindt is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden die binnen de coronamaatregelen zijn toegestaan. Op dit moment vinden er namens de gemeente geen bijeenkomsten plaats met grotere groepen. Vandaar dat wij u, op deze minder persoonlijke wijze, informeren over het door ons uit te voeren onderzoek.

Als bewoner en gebruiker van het gebied bent u ongetwijfeld op de hoogte van de verkeersituatie op de Ziendeweg. Het is een lange, smalle weg met op gezette tijden een groot verkeersaanbod. Veel automobilisten gebruiken de Ziendeweg als alternatief voor de provinciale wegen. De weg is onderdeel van de ontsluiting van agrarische percelen. Er is ook veel fietsverkeer voor woon-school-werk en recreatief gebruik. Al met al is de combinatie tussen de lengte, beperkte breedte van de weg en de verschillende verkeerstromen niet optimaal. De verkeersveiligheid is op sommige momenten in het geding.

Vandaar dat in een verkennend onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de verkeerssituatie te verbeteren. Wij richten ons daarbij op het verkennen van de mogelijkheden om de veiligheid voor de fietser te vergroten. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen op de Ziendeweg zelf of door een nieuw vrijliggend fietspad in het gebied te realiseren. Wij gaan na welke tracés en oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

In deze verkenning gaan we in gesprek met de belanghebbenden. Grondeigenaren, pachters en (vertegenwoordigers van) belangenverenigingen worden door ons persoonlijk benaderd om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Andere belanghebbenden zullen we zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden met nieuwsberichten. Wij hechten er aan u goed te informeren en uw inbreng zo volledig mogelijk te inventariseren.

De komende weken vinden de eerste verkennende gesprekken plaats.  Het streven is om kort na de zomervakantie een of meerdere realistische oplossingsrichtingen te presenteren. Vervolgens zullen deze oplossingsrichtingen verder uitgewerkt worden en wordt, indien van toepassing, een voorkeursoplossing vastgesteld. Deze rapportage hopen wij in november te kunnen presenteren. De wijze waarop zullen wij te zijner tijd pas kunnen bepalen.

Nadat het onderzoek is afgerond zal Gemeente Alphen aan den Rijn nagaan of er voldoende aanleiding is voor een vervolgstap.

Als u als gebruiker van het gebied alvast uw reactie aan ons kwijt wil of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Eddie Wienk van Iv-Infra via e.g.wienk@iv-infra.nl.