Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Van de bestuurstafel

De Algemene ledenvergadering van de BVA vond plaats op maandag 28 september in het oude Rechthuis. Er waren ondanks Corona  25 leden aanwezig plus Steef van der Hoorn van de Gemeente Alphen aan den Rijn.

De resultaten over 2019 en de plannen voor 2020 zijn getoond en besproken.  De volledige notulen zijn opvraagbaar bij secretaris@bvaarlanderveen.nl en de presentatie is te zien op www.bvaarlanderveen.nl

Verslag portefeuille wijkbeheer:

GFT bakken (status?)
Blauwe papierbakken zijn geleverd
Dekkend AED netwerk in Aarlanderveen gerealiseerd
Glasvezelkabel buitengebieden nog niet gerealiseerd
Fietsbrug over het Aarkanaal uitgesteldSpeelbos met hek en speeltuig gerealiseerd

Verslag penningmeester:

We hebben een positief financieel resultaat over 2019 en over 2020 verwachten we een klein verlies als gevolg van de investeringen voor het speelbos en het balanceertoestel.

De kascommissie is akkoord met de jaarcijfers.
Aftredend: Marco Hijman & Aad Lubbe
Benoeming nieuwe kascommissie: Peter Huitema en Vivian Zevenhoven

Verslag portefeuille woningbouw:

We hebben te maken met de 20KE contour en de status van Aarlanderveen als kroonjuweel cultureel erfgoed van de provincie. De gemeente telt nu 69 mogelijke nieuwe woningen voor Aarlanderveen. De BVA heeft ernstige twijfels bij de haalbaarheid hiervan

Aanpassing bestuur:

Inmiddels aangetreden is Marie Koole als penningmeester
Aftredend: Jordi Wijfje portefeuille woningbouw
Aantredend: secretaris Kees Vedder

Afscheid Jordi: Herman de Jong, Frank van der Salm, Steef van der Hoorn en Rob van Haastrecht spreken Jordi toe en complimenteren en bedanken hem voor zijn inzet, geduld en doorzettingsvermogen over de afgelopen jaren.

Windmolens in Aarlanderveen

Onder de Regionale Energie Strategie (RES) maken de gezamenlijke gemeenten in de Rijnstreek en Leidse regio (Holland Rijnland) momenteel een plan waar windmolens, zonneweides en andere duurzame energiebronnen kunnen komen.

Burgemeester Liesbeth Spies is verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Holland Rijnland en onder haar leiding zijn zoekgebieden voor vijf grote windmolens in de Nieuwkoopse polder aangewezen, op 600 meter van de huizen in Aarlanderveen.

De Belangenvereniging Aarlanderveen heeft in de vele contacten met de gemeente nooit iets hierover vernomen en is ontstemd dit zelf te moeten ontdekken.

Democratisering in Wijken en Kernen

De Belangenvereniging Aarlanderveen is ontstaan uit Aarlanderveen Leeft, is meer dan dorpsoverleg of dorpsraad, 90% van bewoners is lid (>16 jr), er is stemrecht voor elk lid en contributie is 3 euro per persoon per jaar. Er is de maandelijkse uitgave van de Belangenaar, de maandelijkse openbare bestuursvergadering, de jaarlijkse ledenvergadering en 2 keer per jaar Bestuurlijk overleg met Gemeente.  

De Belangenvereniging Aarlanderveen heeft een eigen bankrekening, statuten, een gekozen bestuur en in 2013 is de Dorpsvisie ontwikkeld. De Gemeente is voornemens om meer gebruik te gaan maken van de diverse overlegorganen in de kernen buiten stad Alphen.

Plannen BVA 2020/2021

Behouden vitaliteit Aarlanderveen
Bouwen van 5 nieuwe woningen per jaar, waarvan 2 starterswoningen
Glasvezelnetwerk aanleg

Voorkomen plaatsing windmolens in Aarlanderveen

Rondvraag

Aanwezige stelt voor om de gemeente af te rekenen op beleid. Wat betreft windmolens of alternatieve mogelijkheden zoals zonnepanelen op daken. 

Andere aanwezige woont aan Zuideinde en heeft ergernis over hoe het erbij ligt. Wil 30 km/u en verkeersdrempels en steviger berm.

Steef v d Hoorn van gemeente reageert: hij is bezig geweest met afkalven berm. De wegbeheerder vindt het niet nodig actie te ondernemen. Steef zegt toe er achteraan te gaan.

Aanwezige heeft een vraag over onderhoud van de brug bij de Stationsweg. Die wordt vernieuwd, reageert het bestuur.  

Namens het Bestuur
Herman de Jong