Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Bomenpanel Alphen a/d Rijn

Bomenpanel Alphen a/d Rijn komt tot leven!

In 2017 heeft de gemeente in overleg met alle inwoners van Alphen aan den Rijn een bomenvisie opgesteld. Sinds mei 2017 is er door een groep enthousiaste vrijwilligers achter de schermen gewerkt aan de oprichting van een onafhankelijk bomenpanel. Het uitgangspunt is dat alle inwoners in Alphen a/d Rijn via het bomenpanel mee kunnen denken en praten over het bomenbeleid en de uitvoering. Begin 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bomenvisie. Het Bomenpanel kan nu echt van start en inmiddels hebben aardig wat mensen zich aangemeld om deel te nemen in dit panel. Toch zijn er nog mensen nodig. Daarom roept het bomenpanel mensen op zich aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar info@bomenpanelalphen.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.bomenpanelalphen.nl of www.facebook.com/bomenpanelalphen.

Oprichting van het bomenpanel

Tussen plannen en de realisatie daarvan kan verschil zitten. Het onafhankelijke bomenpanel wil de gemeente helpen dit verschil te overbruggen door signalen over het beleid en de uitvoering daarvan met de gemeente te bespreken. Inmiddels is op 8 mei de eerste oprichtingsbijeenkomst van het Bomenpanel geweest. Daarbij is gekeken naar de taken die het bomenpanel wil gaan verrichten. Aan de hand van die taken is gekozen voor vier werkgroepen.
o Werkgroep Advies: over gemeentelijk beleid en visie, aanpalend beleid, projecten en gemeentelijke communicatie. Vanuit deze groep worden ook de andere activiteiten en werkgroepen van het panel aangestuurd. Het doel is snelle en eenduidige communicatie met de gemeente en de achterban door een beperkt aantal vertegenwoordigers. o Werkgroep Boomdeskundigheid: dit gaat van sortimentskennis tot beplantingsplannen, boomziekten en plagen. o Werkgroep Communicatie: informatie en educatie over het bomenpanel en haar activiteiten voor alle inwoners. o Werkgroep Signaleren: door ogen en oren te organiseren bij de achterban in wijken en kernen worden mogelijkheden gesignaleerd voor kwaliteitsverbetering in de uitvoering. In elke wijk en kern probeert het panel mensen te vinden die ter plaatse de situatie kunnen volgen en als aanspreekpunt kunnen dienen.

De visie van het Bomenpanel

Het bomenpanel wil een onafhankelijke partner zijn van de gemeente en heeft inmiddels een visie opgesteld. Het panel wil op langere termijn een solide plaats verwerven binnen de gemeenschap als intermediair tussen bewoners en de gemeente. Zij wil proactief meedenken bij beleid voor bomen en ander beleid waarin bomen een rol spelen: groen, groenstructuur, natuur en beschermwaardige bomen. Het panel wil gevraagd en ongevraagd adviezen en suggesties aandragen. Daarnaast denkt zij graag mee bij de implementatie van beleid, zoals advies en suggesties voor openbaar groen, beheerplannen, omgevingsplannen en verordeningen. Het panel treedt niet in de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij beoogt slagvaardig en wendbaar te zijn, met mandaat vanuit haar achterban om snel te kunnen schakelen en processen niet onnodig te vertragen.

Het ontstaan van het Bomenpanel

Uit de 1392 mensen die in 2017 de enquĂȘte van de gemeente hebben ingevuld gaven 426 mensen aan betrokken te willen blijven bij de ontwikkeling van het bomenbeleid. Vervolgens is in juni 2017 op initiatief van de gemeente een bewonersbijeenkomst gehouden over het bomenbeleid en het oprichten van een bomenpanel. Een mooi initiatief die bewoners de gelegenheid geeft om sturing en support te geven aan de gemeente bij het uitvoeren van de vele plannen waar bomen bij betrokken zijn. Bomen zorgen vaak voor discussies en tegengestelde belangen. Door bewoners te laten participeren in bomenbeleid en de uitvoering, hoopt de gemeente dit te voorkomen. In augustus 2017 is een groep enthousiaste vrijwilligers van start gegaan om het bomenpanel vorm te geven.