Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Belangenvereniging Aarlanderveen

Gebiedsgericht Denken

Beste  Aarlanderveners;

Wij willen graag twee onderwerpen toelichten namelijk
– de uitvoeringsagenda van Aarlanderveen
– de gebiedsvisie van Aarlanderveen

Voor beide onderwerpen hebben wij u benaderd en wij willen op deze manier  terugkoppelen wat er nu verder mee gebeurd is.  

DE UITVOERINGSAGENDA;

De uitvoeringsagenda’s zijn klaar en wij willen u bedanken voor uw bijdragen aan de invulling. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast en heeft de uitvoeringsagenda 2019-2020 op 16 juli 2019 vastgesteld. Samen met u zullen we nu aan de slag gaan om de punten die hierin vermeld staan te realiseren.

Wij willen nog even met u  terugblikken hoe deze uitvoeringsagenda  tot stand is gekomen.

Begin 2019 is gevraagd aan de Belangenvereniging Aarlanderveen om een prioriteitenlijst op te stellen wat zij belangrijk vinden voor het dorp. Dit heeft geresulteerd in onderstaand overzicht;

Top- 5 lijst Aarlanderveen

  1. Leefbaarheid en vitaliteit van Aarlanderveen
  2. Woningbouw
  3. Beheersen Vliegtuiglawaai
  4. Verkeersveiligheid
  5. Aanleggen van glasvezelkabel voor snel internet

Hierna is tijdens de algemene ledenvergadering op maandagavond 25 maart 2019 info opgehaald bij de inwoners  voor deze  uitvoeringsagenda.

Op deze avond is ook de mentimeter toegepast, dit is een enquête  invullen  d.m.v. de mobiele telefoon. Van de 120 aanwezigen is dit  door ongeveer 80 personen gebruikt. Er zijn op de avond ruim 80 reacties geweest en hieronder ziet u de uitslag;

Welk van de mogelijkheden voor wonen op maat heeft wat u betreft prioriteit?

1e keus Starters woningen met een tuintje 77 stemmen
2e keus Koopappartementen 27 stemmen
3e keus Huurwoningen in de sociale sector 15 stemmen
4e keus Luxe woningbouw 16 stemmen

Welke van de te realiseren basisvoorzieningen vindt u het belangrijkst en zie u het liefst het eerste gerealiseerd?

1e keus Onderzoek naar wat jongeren willen  in het dorp 41 stemmen
2e keus Onderzoek naar wat ouderen willen in het dorp 18 stemmen
3e keus Betere wifi en internet mogelijkheden in het dorp 17 stemmen
4e keus Behoud van speeltuin en zorg voor meer speelmogelijkheden in het dorp voor de jeugd 10 stemmen
5e keus Uitbreiding van de activiteiten in het Dorpshuis met maatschappelijke thema’s 12 stemmen

Kunt u aangeven welke van de punten voor veiligheid u graag de prioriteit zou geven?

1e keus Zorgen dat de openbare verlichting optimaal is, dit komt de veiligheid ten goede 46 stemmen
2e keus Een dekkend AED netwerk 30 stemmen
3e keus Onderzoek sluipverkeer richting Nieuwkoop 19 stemmen
4e keus Snelheidsmeters in het dorp plaatsen 18 stemmen

Uit al deze informatie, aangevuld met nog een aantal concrete acties van collega’s die al in de planning stonden, is de uitvoeringsagenda 2019-2020 tot stand gekomen. U kunt de uitvoeringsagenda voor Aarlanderveen hier terugvinden

Heeft u nog vragen hierover neem dan gerust contact op met  Steef van der Hoorn en Heleen Steens, de gebiedsadviseurs van en voor Aarlanderveen.

GEBIEDSVISIE

In het voorjaar van 2018 is er tijdens de jaarvergadering van de BVA  input gevraagd voor een op te stellen   gebiedsvisie voor Aarlanderveen. Deze gebiedsvisie word door de Gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt voor het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie voor het dorp en voor een vertaling naar wijk-en uitvoeringsplannen voor de komende 4 jaar.

In de gebiedsvisie van Aarlanderveen die tot stand is gekomen in samenspraak met de BVA ,de inwoner en de Gemeente Alphen aan den Rijn staat een beschrijving van het dorp,  algemene trends en ontwikkelingen, visie van het dorp c.q. de dorpsbewoners, speerpunten, kansen en bedreigingen en worden  onderwerpen als  de maatschappelijke en sociale situatie, ruimte, mobiliteit en milieu uitgelicht.