Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Concept beleidsregels kleine windmolens ligt ter inzage

20240409-Beleidsregels-kleine-windmolens-Alphen-aan-den-Rijn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn maakt
op grond van de inspraakverordening bekend dat de gelegenheid tot inspraak wordt
geboden op de concept Beleidsregels kleine windmolens Gemeente Alphen aan den Rijn.

Waarom gemeentelijk beleid voor kleine windmolens?
Agrariërs en ondernemers binnen de gemeente Alphen aan den Rijn hebben behoefte aan
kleine windmolens, naast zonnepanelen, om hun bedrijfsvoering maximaal te kunnen
verduurzamen. Om de initiatieven en aanvragen daarvoor te stroomlijnen wordt gemeentelijk
beleid voor kleine windmolens opgesteld.

Op basis van de in mei 2023 vastgestelde uitgangspuntennotitie, de opbrengst van een
uitgebreid participatieproces, én met input van specifieke deskundigheid zijn de concept
Beleidsregels voor kleine windmolens tot stand gekomen. Na vaststelling door het college
worden deze concept Beleidsregels kleine windmolens nu ter inzage gelegd.

Hoe kunt u de concept Beleidsregels voor kleine windmolens bekijken?
De concept Beleidsregels kleine windmolens Gemeente Alphen aan den Rijn liggen van 17
april tot en met 15 mei 2024 tijdens openingstijden ter inzage
bij de informatiebalie in het
gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. U kunt de concept Beleidsregels ook bekijken via
https://officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-164696.html

Wilt u reageren op de concept Beleidsregels voor kleine windmolens?
Binnen bovenstaande termijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk een
inspraakreactie op de concept Beleidsregels kleine windmolens Gemeente Alphen aan den
Rijn indienen. Een schriftelijke reactie kan worden ingediend bij burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Voor het maken van een afspraak voor inzage van de concept Beleidsregels kleine
windmolens en/of het indienen van een mondelinge reactie kunt u gebruik maken van het
volgende telefoonnummer: 14 0172.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na de periode van terinzagelegging beantwoorden we de ontvangen inspraakreacties in een
Nota van inspraak. De Nota van inspraak wordt daarna samen met de definitieve
Beleidsregels kleine windmolens ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.