Dorpstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen

Jaarvergadering BVA op 11 april 2022

Op maandagavond 11 april 2022 is er vanaf 20:00 uur de jaarvergadering van de BVA
in Het Oude Rechthuis aan de Dorpsstraat 40 in Aarlanderveen

De voorlopige agenda

Opening

Ingekomen stukken

Notulen vorige vergadering

Verslag penningmeester en kascommissie

Benoeming nieuwe kascommissie

Aanpassing bestuur

Plannen BVA 2022/2023

Rondvraag

Sluiting